Regulamin

Operator medyczny

Grupa LUX MED - prywatna opieka medyczna

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

MedicCentre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-954), przy ul. Królowej Marysieńki 20/2, wpisana pod numerem 0000660624 do rejestru przedsiębiorców KRS, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, której nadano NIP 5213765568 oraz REGON 366435562, o kapitale zakładowym 50.000 zł (dalej jako: „MedicCentre”) umożliwia nabycie usług Opieki Medycznej LUX MED (dalej jako: „Usługi”) w sklepie internetowym dostępnym pod adresem: www.mediccentre.pl (dalej jako: „Sklep”)

Niniejszy regulamin określa zasady nabywania usług Opieki Medycznej LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676) przy ul. Postępu 21C (dalej jako: „LUX MED”).

Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich użytkowników Sklepu oraz określa zasady składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów na korzystanie z Usług.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Użytkownik Sklepu może uzyskać dostęp do Regulaminu w dowolnym momencie, poprzez kliknięcie linku Regulamin umieszczonego na stronie Sklepu, wydrukowanie lub pobranie Regulaminu w formacie pdf na swoje urządzenie.
 2. Informacja o Usługach zawierająca opis oraz cenę stanowią zaproszenie do zawarcia umowy na korzystanie z Usług zgodnie z art. 71 k.c.
 3. Nabycie Usług jest możliwe tylko przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającą konto poczty elektronicznej (dalej jako: „Klient”) 

II. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU I ZAWARCIE UMOWY

 1. MedicCentre umożliwia zawieranie umów na korzystanie z Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Umowa na korzystanie z Usług Opieki Medycznej LUX MED (dalej jako: „Umowa”) zawierana jest pomiędzy Klientem a MedicCentre, natomiast Usługi są świadczone na rzecz Klienta lub Osoby uprawnionej przez LUX MED.
 3. Osobą uprawnioną jest osoba, która została wskazana przez Klienta jako osoba uprawniona do korzystania z Usług.
 4. Warunkiem zawarcia Umowy jest zapoznanie się z Regulaminem oraz jego akceptacja przez Klienta. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składaniu zamówienia.
 5. Sklep umożliwia nabycie Usługi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu.
 6. Sklep przyjmuje zamówienia składane za pośrednictwem strony Sklepu przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w soboty, dni wolne od pracy i święta będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 7. Klient składa zamówienie bez konieczności rejestracji (bez zakładania konta na stronie Sklepu).
 8. Warunkiem złożenia zamówienia przez Klienta jest prawidłowe i kompletne wypełnienie wszystkich danych wymaganych do realizacji zamówienia, tj. danych koniecznych do zawarcia Umowy oraz wystawienia faktury za Usługę.
 9. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru pakietu medycznego lub stomatologicznego LUX MED (dalej jako: „Pakiet”), wariantu i ilości Pakietu oraz okresu zobowiązania Umową.
 10. Kliknięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku oraz jest równoznaczne z akceptacją obowiązku dokonania zapłaty ceny, o czym Klient zostaje poinformowany bezpośrednio przed zatwierdzeniem zamówienia.
 11. MedicCentre potwierdza złożenie zamówienia poprzez przesłanie do Klienta potwierdzenia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia. Zawarcie Umowy następuje z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zamówienia.
 12. Sklep jest uprawniony do odmowy przyjęcia zamówienia Klienta złożonego za pośrednictwem Sklepu jeżeli zamówienie jest niepełne lub istnieją co do niego jakiekolwiek wątpliwości.
 13. Bez uszczerbku dla uprawnienia Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia zamówienia, tj. przed otrzymaniem maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji, o którym mowa w pkt 11 powyżej. W niniejszej sprawie Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej.

III. ROZPOCZĘCIE KORZYSTANIA Z USŁUGI

 1. Świadczenie Usług w ramach Pakietu zależy od terminu w jakim Klient wpłaci pierwszą opłatę miesięczną za pierwszy okres płatności, przy czym:
 • jeżeli zapłata pierwszej opłaty miesięcznej nastąpiła do 25 dnia miesiąca – aktywacja Pakietu następuje w pierwszym dniu miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym została uiszczona pierwsza opłata miesięczna;
 • jeżeli zapłata pierwszej opłaty miesięcznej nastąpiła w okresie od 26 dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca – aktywacja pakietu następuje w pierwszym dniu drugiego z kolei miesiąca następującego po miesiącu, w którym została uiszczona pierwsza opłata miesięczna.

 

IV. CENA, METODA PŁATNOŚCI

 1. Cena wskazana w podsumowaniu zamówienia stanowi całkowity koszt dostarczenia Usługi dla Klienta.
 2. Pierwsza opłata, tj. opłata miesięczna za pierwszy okres rozliczeniowy dokonywana jest elektronicznie za pośrednictwem tpay.com po złożeniu zamówienia.
 3. Dokonanie pierwszej płatności jest warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji.
 4. Kolejne płatności dokonywane są w sposób wskazany w Umowie („Opłaty Miesięczne”).
 5. Podane ceny są cenami końcowymi, to znaczy zawierają podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości. Ceny podawane są w polskich złotych.

V. REKLAMACJE TOWARÓW

 1. Każda Usługa nabyta w Sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą Umową.
 2. Reklamację dotyczącą kwestii medycznych i zasad wykonania Świadczeń Zdrowotnych można zgłosić do LUX MED kierując ją na adres: [email protected] oraz telefonicznie – operatorowi Infolinii LUX MED lub pisemnie na adres: Dział Zarządzania Reklamacjami - Departament Obsługi Klienta, LUX MED sp. z o.o. ul. Postępu 21 C, 02-676 Warszawa lub anonimowo lub na formularzu ankiety ocen po wizycie.
 3. Zgłoszenia i reklamacje niedotyczące kwestii medycznych Klient lub Osoba Uprawniona może składać do MedicCentre za pośrednictwem infolinii pod numerem telefonu: +48 794 116 069, w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: [email protected]. Dane teleadresowe MedicCentre są każdorazowo wskazane na drukach kierowanych do Klienta.
 4. Proces reklamacyjny nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowego uiszczania Opłat Miesięcznych.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail, chyba że reklamujący zażąda otrzymania odpowiedzi na reklamację na innym trwałym nośniku.
 6. Dla prawidłowego i szybkiego przebiegu spraw sugeruje się, aby każda reklamacja zawierała następujące informacje: dane osoby, której reklamacja dotyczy (imię i nazwisko, numer karty lub data urodzenia, nazwę Pakietu przysługującego Osobie Uprawnionej, adres pocztowy lub elektroniczny, na jaki trafić ma odpowiedź), opis przedmiotu reklamacji i okoliczności jej złożenia (data, miejsce) oraz treść uwag przekazanych przez składającego reklamację, dane osoby składającej reklamację jeśli nie jest nią osoba, której reklamacja dotyczy, datę i podpis reklamującego Klienta (w przypadku reklamacji składanej w formie pisemnej).
 7. Jeśli osoba składająca reklamację nie jest uprawniona do uzyskania informacji, jakie zawarte być powinny w odpowiedzi (np. reklamacja nie dotyczy jej bezpośrednio a zawarte w wyjaśnieniach informacje mają charakter medyczny) – osoba składająca reklamację otrzymuje odpowiedź opisującą tryb postępowania oraz fakt i termin rozpatrzenia sprawy, zaś informacje o charakterze medycznym mogą być przekazane tylko osobie, której reklamacja dotyczy.
 8. Odpowiedź na reklamację nie dotyczącą spraw medycznych udzielana jest w terminie do 30 dni od dnia przyjęcia reklamacji, odpowiedź na reklamacje medyczne – w terminie do 15 dni od dnia przyjęcia skargi. W przypadkach, gdy wyjaśnianie reklamacji lub podjęcie decyzji nie jest możliwe w takim terminie - udzielana jest odpowiedź zawierająca informacje o stanowisku podmiotu rozpatrującego reklamację na dzień udzielenia odpowiedzi, z ewentualną prośbą o wydłużeniu terminu na udzielenie reklamacji.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, pod rygorem nieważności, powinno zostać złożone na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres mailowy: [email protected]. Do zachowania terminu złożenia oświadczenia wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W wypadku gdy Klient nie złożył przy zawarciu Umowy oświadczenia o zażądaniu wykonania Usługi przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy i Osoba Uprawniona zażąda od LUX MED wykonania Usługi w ramach nabytego Pakietu przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i skorzysta ze Świadczeń Zdrowotnych przed upływem w/w okresu na odstąpienie od Umowy, a następnie Klient od Umowy odstąpi w trybie określonym powyżej, Klient zobowiązany jest do zapłaty za te Usługi na rzecz MedicCentre wynagrodzenia w wysokości ustalonej dla tej Usługi.
 3. W wypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o zażądaniu wykonania Usługi przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, które stanowi załącznik do Umowy, Klient traci prawo do odstąpienia od Umowy, po rozpoczęciu korzystania z Usługi, tj. z chwilą skorzystania przez Osobę Uprawnioną z Usługi /wykonania jej przez LUX MED/ (jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy).

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Sklep świadczy na rzecz Klientów następujące usługi drogą elektroniczną:

           a) Prezentacja oferty Sklepu,

           b) Umożliwianie składania zamówień w Sklepie oraz zawierania Umów drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem,

           c) Przesyłanie zamówionej informacji handlowej dotyczącej Usług.

      2. Klient uprawniony jest do odstąpienia od Umów zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Ponadto Klient uprawniony jest w każdym momencie do żądania zaprzestania świadczenia przez Sklep usług wskazanych w pkt 1 lit. c) powyżej.

      3. Warunki techniczne świadczenia przez Sklep usług drogą elektroniczną są następujące:

          a) Dostęp do sieci Internet,

          b) Korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej edytowanie dokumentów hipertekstowych (typu Google Chrome, Internet Explorer, FireFox lub podobne),

          c) Posiadanie konta poczty elektronicznej,

          d) Możliwość otwierania plików pdf.

      4. W celu zachowania bezpieczeństwa zalecane jest, aby urządzenie, w którego korzysta Klient było wyposażone w:

          a) Wszelkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej,

          b) System antywirusowy,

          c) Skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall).

       5. Klient, który korzysta ze Sklepu, zobowiązany jest do:

          a) Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa,

          b) Korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,

          c) Korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla MedicCentre,

          d) Korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu do użytku własnego.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Brak akceptacji postanowień Regulaminu uniemożliwia nabycie Usług oferowanych przez Sklep.
 2. Do Umowy stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 3. MedicCentre zastrzega sobie prawo zmian cen oraz dostępności Usług znajdujących się w Sklepie.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego.
 5. MedicCentre zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09 grudnia 2019 roku.
Oferty dostępne tylko dla klientów Santander Bank Polska – zaloguj się do bankowości elektronicznej Santander i wybierz zakładkę e-Zdrowie