Polityka prywatności

Operator medyczny

Grupa LUX MED - prywatna opieka medyczna

POLITYKA PRYWATNOŚCI MEDICCENTRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

1.            Postanowienia ogólne

1.1.        Niniejszy dokument (zwany dalej: „Polityką Prywatności”) stanowi opis zasad przetwarzania danych osobowych osób fizycznych przez spółkę Mediccentre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Królowej Marysieńki 20/2, 02-954 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000660624, legitymującej się numerem NIP: 5213765568, numerem REGON: 366435562, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych) (zwanej dalej: „Spółką”).

1.2.        Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę w związku z umową o świadczenie usługi opieki medycznej przez LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej: „LUX MED”) dla klientów Spółki lub w związku z użytkowaniem przez Państwa niniejszej strony internetowej Spółki, tj. www.mediccentre.pl (zwanej dalej: „Serwisem”).

1.3.        Prosimy o zwrócenie uwagi, że opuszczając Serwis Spółki (np. przechodząc za pomocą linku na stronę znajdującą się w innej domenie), użytkownik przechodzi w obszar, gdzie nie obowiązuje niniejsza Polityka Prywatności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zasady polityki prywatności obowiązujące na stronach obsługiwanych przez inne podmioty.

2.            Administrator danych osobowych i kontakt z administratorem, Inspektor Ochrony Danych

2.1.        Spółka jest administratorem Państwa danych osobowych podawanych w związku świadczenie usługi opieki medycznej przez LUX MED oraz w związku z użytkowaniem przez Państwa Serwisu.

2.2.        W sprawach przetwarzania danych osobowych mogą Państwo skontaktować się ze Spółką pod adresem e-mail: [email protected].

2.3.        Mogą Państwo skontaktować się bezpośrednio z powołanym przez Spółkę Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: [email protected].

3.            Zbieranie danych osobowych

Jeśli są Państwo osobami uprawnionymi do otrzymywania świadczeń medycznych w ramach usługi opieki medycznej LUX MED, Spółka uzyskała Państwa dane osobowe od osoby/podmiotu, który zawarł Umowę z MC na Państwa rzecz i wskazał Państwa jako  osoby uprawnione do korzystania z Opieki Medycznej LUX MED.

Udostępniają nam Państwo dane osobowe, gdy zawierają Państwo z nami umowę o świadczenie usługi opieki medycznej, rejestrują się Państwo w naszym Serwisie, kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem Serwisu oraz innych kanałów komunikacyjnych.

4.            Kategorie przetwarzanych danych osobowych

4.1.        Spółka będzie przetwarzać następujące kategorie Państwa danych osobowych:

1)            jeśli są Państwo osobami uprawnionymi do otrzymywania świadczeń medycznych w ramach usługi opieki medycznej LUX MED:

a)            imię;

b)            nazwisko;

c)            numer PESEL;

d)            informację o stopniu pokrewieństwa bądź relacji łączącej Pana/Panią z klientem Spółki;

2)            jeśli są Państwo klientami Spółki – dodatkowo:

a)            data urodzenia;

b)            numer telefonu kontaktowego;

c)            adres zamieszkania oraz adres do korespondencji;

d)           adres e-mail;

e)           informację o płci;

f)            dotyczące Państwa informacje gospodarcze

3)            jeśli nie są Państwo klientami Spółki lub osobami uprawnionymi do otrzymywania świadczeń medycznych w ramach usługi opieki medycznej LUX MED:

a)            adres e-mail;

b)           numer telefonu kontaktowego;

c)            dane dotyczące aktywności w Serwisie, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

5.            Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

5.1.        Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i na podstawie następujących podstaw:

1)            jeśli są Państwo klientami Spółki:

a)            wykonania zawartej ze Spółką umowy na korzystanie z usługi Opieki Medycznej LUX MED dla klientów Spółki (zwanej dalej: „Umową z MC”) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;

b)           wykonania umowy zawartej przez LUX MED ze Spółką (zwanej dalej: „Umową z LM”) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;

c)            umożliwienia korzystania przez Państwa z funkcjonalności konta użytkownika w Serwisie prowadzonym przez Spółkę (zwanego dalej: „Kontem Użytkownika”), w tym założenia dla Państwa Konta Użytkownika – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;

d)           otrzymywania zawiadomień związanych z wykonywaniem Umowy z MC na wskazany w Umowie z MC adres e-mail lub numer telefonu (o ile wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych objętych zgodą w tym celu) – na podstawie Państwa zgody;

e)           marketingowych produktów i usług Spółki oraz podmiotów współpracujących ze Spółką (o ile wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych objętych zgodą w tych celach) – na podstawie Państwa zgody;

f)            kierowania przez Spółkę informacji handlowych Spółki oraz podmiotów współpracujących ze Spółką drogą elektroniczną, telefonicznie, w tym także z wykorzystywaniem automatycznych systemów wywołujących (o ile wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych objętych zgodą w tym celu) – na podstawie Państwa zgody;

g)            występowania do biur informacji gospodarczej, Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich o udostępnienie dotyczących Państwa informacji gospodarczych i sporządzenie punktowej oceny (scoring) (o ile wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych objętych zgodą w tych celach) – na podstawie Państwa zgody;

h)           administracyjnych i statystycznych (w zakresie danych automatycznie rejestrowanych podczas Państwa wizyty w Serwisie) – podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Spółki,

i)             w celach profilowania, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań tej osoby – na podstawie Państwa zgody.

2)            jeśli są Państwo osobami uprawnionymi do otrzymywania świadczeń medycznych w ramach usługi opieki medycznej LUX MED:

a)            wykonania zawartej ze Spółką umowy na korzystanie z usługi Opieki Medycznej LUX MED dla klientów Spółki (zwanej dalej: „Umową z MC”) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;

b)           wykonania umowy zawartej przez LUX MED ze Spółką (zwanej dalej: „Umową z LM”) – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy;

c)            w celach profilowania, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań tej osoby – na podstawie Państwa zgody.

3)            jeśli nie są Państwo klientami Spółki lub osobami uprawnionymi do otrzymywania świadczeń medycznych w ramach usługi opieki medycznej LUX MED, Państwa dane osobowe podane w trakcie użytkowania Serwisu będą przetwarzane w celach:

a)            marketingowych produktów i usług Spółki oraz podmiotów współpracujących ze Spółką (o ile wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych objętych zgodą w tych celach) – na podstawie Państwa zgody;

b)           kierowania przez Spółkę informacji handlowych Spółki oraz podmiotów współpracujących ze Spółką drogą elektroniczną, w tym także z wykorzystywaniem automatycznych systemów wywołujących (o ile wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych objętych zgodą w tym celu) – na podstawie Państwa zgody;

c)            obsługi Państwa żądań lub wniosków, lub rozwiązania problemu technicznego, który wystąpił w trakcie użytkowania Serwisu - podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Spółki;

d)           administracyjnych i statystycznych (w zakresie danych automatycznie rejestrowanych podczas Państwa wizyty w Serwisie) - podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Spółki;

e)           w celach profilowania, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, zainteresowań tej osoby – na podstawie Państwa zgody.

f)            umożliwienia korzystania przez Państwa z funkcjonalności Konta Użytkownika w Serwisie, w tym założenia dla Państwa Konta Użytkownika – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy.

6.            Odbiorcy danych osobowych

6.1.        Jeżeli są Państwo klientami Spółki, odbiorcami Państwa danych osobowych będą LUX MED, lekarze i personel medyczny oraz podmioty współpracujące z LUX MED przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych oraz inne osoby jak i podmioty zaangażowane w realizację i rozliczenie Umowy z MC i Umowy z LM oraz korzystanie z funkcjonalności Konta Użytkownika i konta użytkownika na portalu www.portalpacjenta.luxmed.pl prowadzonego przez LUX MED, jak również biura informacji gospodarczej, Biuro Informacji Kredytowej S.A. i Związek Banków Polskich.

6.2.        Jeżeli są Państwo osobami uprawnionymi do otrzymywania świadczeń medycznych w ramach usługi opieki medycznej LUX MED, odbiorcami Państwa danych osobowych będą LUX MED, lekarze i personel medyczny oraz podmioty współpracujące z LUX MED przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych oraz inne osoby jak i podmioty zaangażowane w realizację i rozliczenie Umowy z MC i Umowy z LM.

7.            Okres przechowywania danych osobowych

7.1.        Jeżeli są Państwo klientami Spółki, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania Umowy z MC, Umowy z LM oraz korzystania z Konta Użytkownika i Serwisu, a także umowy na korzystanie z Konta Użytkownika oraz wygaśnięcia roszczeń o charakterze cywilnoprawnym wynikających z tych umów, a w wypadku określonym w ust. 5.1. pkt. 1) lit. d), e), f), g) powyżej, do czasu cofnięcia zgody. Dotyczące Państwa informacje gospodarcze, w przypadku ich uzyskania przez Spółkę, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 90 dni od dnia ich otrzymania.

7.2.        Jeżeli są Państwo osobami uprawnionymi do otrzymywania świadczeń medycznych w ramach usługi opieki medycznej LUX MED, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania Umowy z MC, Umowy z LM oraz wygaśnięcia roszczeń o charakterze cywilnoprawnym wynikających z tych umów.

7.3.        Jeżeli nie są Państwo klientami Spółki lub osobami uprawnionymi do otrzymywania świadczeń medycznych w ramach usługi opieki medycznej LUX MED, Państwa dane pobierane automatycznie lub podawane przez Państwa w trakcie użytkowania Serwisu będą przechowywanie przez okres niezbędny do korzystania z Serwisu lub wykonania Państwa żądania lub wniosku zgłoszonego w trakcie użytkowania Serwisu.

8.            Źródło pochodzenia danych

Jeżeli są Państwo osobami uprawnionymi do otrzymywania świadczeń medycznych w ramach usługi opieki medycznej LUX MED, posiadamy Państwa dane osobowe od osoby z Państwem spokrewnionej, która zawarła z nami umowę na korzystanie z usługi opieki medycznej LUX MED i wskazała Państwa jako osoby uprawnione do korzystania z tych usług.

9.            Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, oraz do  przenoszenia danych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza prawo.

 

10.          Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich/organizacji międzynarodowej

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

11.          Profilowanie

Spółka dokonuje profilowania dzięki któremu może oferować Państwu zindywidualizowaną reklamę, w celu prezentowania Państwu reklam oraz ofert, które są dla Państwa interesujące. Dostosowanie ofert i reklam do Państwa preferencji umożliwia nam lepsze dostosowanie się do Państwa potrzeb. Profilowanie jest dokonywane na podstawie ruchów użytkowników na stronach internetowych oraz reakcji użytkowników na wiadomości e-mail zawierające treści reklamowe. Konsekwencją profilowania jest wyświetlanie treści reklamowych dostosowanych do Państwa preferencji.

Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, opartego na prawnie uzasadnionym interesie Spółki, w tym profilowania.

 

W zakresie w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Wówczas Spółka nie będzie już przetwarzała Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

Zasady przetwarzania Państwa danych osobowych przez LUX MED zostały określone w dokumencie „OBOWIĄZEK INFORMACYJNY LUX MED”, który znajduje się poniżej. MedicCentre wykonuje obowiązek informacyjny LUX MED, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO, w imieniu i na rzecz LUX MED. MedicCentre nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji przekazywanych przez niego w imieniu i na rzecz LUX MED.

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY LUX MED

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z objęciem opieką zdrowotną LUX MED.

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych na potrzeby objęcia opieką zdrowotną jest LUX MED
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676) ul. Postępu 21C (dalej jako „LUX MED”).

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez LUX MED możesz skontaktować się
z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: [email protected].

Jakie jest źródło moich danych – skąd są pozyskiwane?

Objęcie opieką zdrowotną LUX MED odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy LUX MED a MEDICCENTRE
sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Twoje dane są udostępniane przez MEDICCENTRE sp. z o.o. zgodnie z przyjętym sposobem zgłaszania do benefitów w zakresie świadczeń zdrowotnych. Jeżeli jesteś osobą najbliższą osoby uprawnionej – przekazuje on Twoje dane, tak aby ten z kolei mógł zgłosić Ciebie do objęcia opieką.

Jaki jest zakres przetwarzanych przez LUX MED moich danych osobowych?

W pierwszej kolejności potrzebujemy otrzymać zgłoszenie Twojej osoby do objęcia opieką zdrowotną. W tym celu potrzebujemy następujący zestaw Twoich danych: imię, nazwisko, nr PESEL, płeć oraz data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), główna miejscowość opieki, adres zamieszkania, pokrewieństwo (w przypadku osób zgłaszanych przez członka rodziny). Możemy również otrzymać Twój adres e-mail oraz numer telefonu, ale dane te nie są nam niezbędne do objęcia opieką zdrowotną.

Podczas korzystania z opieki zdrowotnej tworzymy Twoją dokumentację medyczną, w której odnotowujemy wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności są tam informacje o Twoim stanie zdrowia jak również mogą znaleźć się informacje o Twoich nałogach czy preferencjach seksualnych. Zbieramy te informacje, jeżeli jest to niezbędne do postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy Twojego procesu leczenia.

Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe jako podmiot leczniczy a celem tego przetwarzania jest  zapewnienie opieki zdrowotnej i zarządzanie systemami i usługami opieki zdrowotnej, przez co rozumiemy:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna (pełne nazwy aktów prawnych znajdziesz na końcu formularza)

Ustalenie Twojej tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. przez naszą infolinię) jak również w naszych placówkach własnych i placówkach współpracujących na terenie Polski, na stanowiskach recepcyjnych czy w gabinecie lekarskim.

Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z  art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ.

Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej.

Art. 9 ust. 2 lit. h  RODO w zw. z  art. 24 ust. 1 Ustawy
o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ.

 

Realizujemy Twoje prawa jako naszego pacjenta, np. odbieramy i archiwizujemy Twoje oświadczenia, w których upoważniasz inne osoby do dostępu do Twojej dokumentacji medycznej oraz udzielania im informacji o stanie Twojego zdrowia.

Art. 6 ust. 1 lit. c  RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1  Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ

Kontaktujemy się z Tobą pod podanym przez Ciebie numerem telefonu czy adresem e-mail, aby np. potwierdzić rezerwację bądź odwołanie terminu konsultacji lekarskiej, przypomnieć Ci o tej konsultacji, poinformować o konieczności przygotowania się do umówionego zabiegu czy poinformować o możliwości odbioru wyniku badań.

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest opieka około obsługowa nad pacjentem oraz sprawniejsze zarządzanie grafikami.

Zapewnienie Ci odpowiedniej opieki, będącej odpowiedzią na Twoje potrzeby oraz poprawa jakości naszych usług są dla nas priorytetem, dlatego też w trakcie okresu trwania opieki lub po wykonaniu danej usługi możemy kierować do Ciebie krótkie ankiety z prośbą o informację zwrotną, abyś mógł poinformować nas, co jeszcze możemy zrobić lepiej; zapewniamy, że ankiety te będziemy wysyłać z taką częstotliwością i w taki sposób, aby nie były one dla Ciebie uciążliwe i nie naruszały Twojego prawa do prywatności; jednocześnie możesz w każdej chwili poinformować nas, że nie chcesz otrzymywać od nas takich treści – wtedy zablokujemy ich wysyłkę, zgodnie z Twoim żądaniem.

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest poprawa jakości usług oraz ich dostosowanie do potrzeb pacjentów.

Jako administrator danych będący przedsiębiorcą mamy prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania Twoich danych w tym celu.

Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie naszych roszczeń i obrona naszych praw.

Jako przedsiębiorca prowadzimy także księgi rachunkowe oraz spoczywają na nas obowiązki podatkowe – wystawiamy np. rachunki za wykonane przez nas usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania Twoich danych osobowych.

 Art. 6 ust. 1 lit. c  RODO w zw. z  art. 74 ust. 2 ustawy
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Czy moje dane przetwarzane są w jakiś jeszcze sposób?

Jednym ze sposobów przetwarzania przez nas danych osobowych jest tzw. profilowanie. Polega ono na tym, że możemy
w oparciu o informacje o Tobie Tworzyć profile preferencji naszych pacjentów i tym samym w oparciu o nie, dostosowywać nasze usługi i treści jakie od nas otrzymujesz. Zapewniamy, że w trakcie profilowania nie sięgamy do Twojej dokumentacji medycznej oraz że nie przetwarzamy Twoich danych w sposób w pełni automatyczny, bez ingerencji człowieka. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której decyzja podejmowana w sposób automatyczny ma służyć wykonaniu wiążącej nas Umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych (np. zapewnienie Tobie odpowiedniej dostępności usług). 

Zawsze jednak masz prawo nie podlegać takiej decyzji i domagać się ingerencji człowieka, co oczywiście zapewniamy. Wystarczy że skontaktujesz się z nami poprzez infolinię, stronę internetową czy odwiedzisz nas w którejkolwiek z naszych placówek własnych.

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Jako podmiot leczniczy dbamy o poufność Twoich danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Twoich praw jako pacjenta, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 1. innym podmiotom leczniczym, współpracującym z LUX MED w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej w postaci naszych placówek własnych oraz placówek współpracujących z LUX MED na terenie Polski,
 2. dostawcom usług zaopatrujących LUX MED w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego, firmom kurierskim i pocztowym),
 3. dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających LUX MED w dochodzeniu należnych roszczeń
  (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),
 4. osobom upoważnionym przez Ciebie w ramach realizacji Twoich praw pacjenta.

Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską?

Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie serwisu sprzętu diagnostycznego Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy LUX MED a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?

Jeżeli jesteś naszym pacjentem i utworzyliśmy Twoją dokumentację medyczną, mamy obowiązek przechowywania jej
co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Z zastrzeżeniem tego terminu, jeżeli dane były przez nas przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) przetwarzamy dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Twoje dane są usuwane lub poddawane anonimizacji.

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani
do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Twoich danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Twoją rzecz.

Jeżeli podajesz nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz nie otrzymasz od nas potwierdzenia wizyty czy nie będziesz miał możliwości odwołania jej poprzez np. SMS.

Jakie mam prawa?

Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec LUX MED sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień - skontaktuj się z nami poprzez infolinię, stronę internetową
czy odwiedź nas w którejkolwiek z naszych placówek własnych.

Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Definicje i skróty

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Ustawa o prawach pacjenta - ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta;

Rozporządzenie MZ - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania;

 

12. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Niniejsza polityka określa zasady korzystania przez stronę internetową www.mediccentre.pl (dalej jako: „Serwis”) z plików cookies.

Administratorem Serwisu jest Mediccentre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Królowej Marysieńki 20/2, 02-954 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000660624, legitymującej się numerem NIP: 5213765568, numerem REGON: 366435562, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych), zwany dalej jako: „Administrator”.

12.1 CO TO SĄ PLIKI COOKIE?

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe tworzone automatycznie przez przeglądarkę internetową zawierające dane informatyczne, które zapisywane są na Urządzeniu w taki sposób, aby możliwe było ich odczytanie przy ponownym połączeniu z Serwisem. Dzięki plikom cookies możliwe jest dostosowanie wyświetlanych treści do Ciebie oraz prawidłowe działanie strony internetowej.

12.2 W JAKIM CELU WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIE?

Wykorzystujemy następujące pliki cookies: techniczne, analityczne i marketingowe.

Pliki cookies techniczne są niezbędne do prawidłowego działania Serwisu. Są one wykorzystywane w następujących celach:

 • optymalizacji strony internetowej ze względu na urządzenia oraz przeglądarki, dzięki czemu urządzenie, z którego Państwo korzystają wyświetla stronę internetową w prawidłowy sposób,
 • dostosowywania zawartości strony internetowej do Państwa indywidualnych preferencji,
 • zapamiętywania, czy wyrazili Państwo zgodę, w szczególności na wysyłanie informacji handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz marketing bezpośredni Usług oferowanych przez Administratora,
 • zapamiętywania danych w wypełnianym formularzu (automatyczne uzupełnianie formularzy),
 • analizy czasu spędzanego w Serwisie,
 • zapamiętywania informacji o sposobie korzystania z Serwisu,
 • zapamiętywania wybranych przez Państwa ustawień i preferencji.

 

Pliki cookies analityczne są wykorzystywane do ulepszania strony internetowej oraz do pomiaru efektywności podjętych przez nas działań marketingowych. Są one wykorzystywane w następujących celach:

 • badanie statystyk ruchu na stronie internetowej,
 • badanie działań na stronie internetowej w celu polepszenia zawartości Serwisu, tak by odpowiadał on preferencjom klientów.

Strona korzysta z następujących narzędzi analitycznych: Google Analytics, Hotjar, Google adwords, Facebook Pixel.

 

Pliki cookies marketingowe są instalowane na Twoim urządzeniu tylko jeżeli wyrazisz na to zgodę oraz są wykorzystywane w celu profilowania reklam zarówno na zewnętrznych serwisach internetowych jak i w Serwisie.

12.3 RODZAJE PLIKÓW COOKIES

W ramach Serwisu wykorzystujemy dwa rodzaje plików cookies:

 • sesyjne, czyli pliki tymczasowe, które są przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia witryny lub przeglądarki internetowej,
 • stałe, które są przechowywane w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Państwa.
 • Pliki cookies podmiotów zewnętrznych – (third parties cookies) – to informacje pochodzące np. z serwerów reklamowych, serwerów firm i dostawców usług (np. wyszukiwania albo map umieszczanych na stronie) współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Ten rodzaj plików cookies pozwala dostosowywać reklamy do preferencji i zwyczajów ich użytkowników. Pozwalają również ocenić skuteczność działań reklamowych (np. dzięki zliczaniu, ile osób kliknęło w daną reklamę i przeszło na stronę internetową reklamodawcy). Na podstawie informacji pozyskanych z tych plików cookies można tworzyć tzw. ogólne profile użytkowników.

12.4 OKRES PRZECHOWYWANIA PLIKÓW COOKIES

Pliki cookies będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

12.5 OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA PLIKÓW COOKIES

Wykorzystywane pliki cookies nie powodują zmian w ustawieniach Państwa urządzenia.

Posiadasz możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies w dowolnej chwili poprzez określenie warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Państwa urządzenia.

Zmiany ustawień dotyczących przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Państwa urządzenia można dokonać za pośrednictwem ustawień przeglądarki internetowej, z których Państwo korzystają.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia dotyczące plików cookies mogą zostać zmienione w następujący sposób:

 • Mogą Państwo zablokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej,
 • Mogą Państwo dokonać zmiany w przeglądarce internetowej, aby każdorazowo uzyskiwać informacje o umieszczeniu plików cookies na Urządzeniu.

12.6 W JAKI SPOSÓB USUNĄĆ PLIKI COOKIES?

Możesz usunąć zapisane pliki cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Szczegółowe informacje dotyczące obsługi plików cookies są zamieszczone w ustawieniach przeglądarki internetowej.

W zależności od wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki, funkcja usunięcia plików cookies lub cofnięcia zgody na instalowanie plików cookies może się różnić. Poniżej podajemy przykładowe linki do ustawień przykładowych przeglądarek:

· Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

· Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

· GoogleChrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95582

· Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

· Safari: http://www.apple.com/support/safari/

Dokonanie zmian w zakresie wykorzystywania plików cookies może ograniczyć lub uniemożliwić dostęp do prawidłowego korzystania z niektórych funkcji Serwisu.

12.7 ZGODA NA WYKORZYSTYWANIA COOKIES

Przy pierwszym wejściu do Serwisu mogą Państwo zaakceptować zgodę na korzystanie przez nas z plików cookies.

Jeżeli Państwo chcą, abyśmy zaprzestali korzystania z plików cookies, mogą Państwo usunąć pliki cookies ze swojego urządzenia lub odwołać zgodę za pośrednictwem: wiadomości e-mail wysłanej na adres [email protected]

Oferty dostępne tylko dla klientów Santander Bank Polska – zaloguj się do bankowości elektronicznej Santander i wybierz zakładkę e-Zdrowie